CA ES EN

Sol·licitud d'admissió
2020 - 2021

Master's Degree in Biodigital Architecture

Estudis que vols cursar

Estudis que vols cursar
Si us plau, indica de quins estudis et vols matricular

Dades personals

Dades personals
Nom complet
Domicili particular
Dades familiars
Dades de contacte
Dades de la nacionalitat

Llengües

Llengües
Llengua habitual

Dades acadèmiques

Dades acadèmiques
Titulació de procedència
Uns altres estudis amb títol universitari
Uns altres estudis

Dades professionals

Dades professionals

Enquesta universitària

Enquesta universitària
Tria almenys una resposta per cada pregunta (per ordre de preferència)
Expectatives del màster/postgrau
Què es el que més t'atreu de la UIC?

LOPD

Llei orgànica de protecció de dades (LOPD)
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i amb motiu de l’aplicació del nou Reglament Europeu 2016/679 de protecció de dades així com de la LSSI-CE 34/2002, us informem que les dades de caràcter personal que faciliteu, inclosa l’adreça electrònica, s’incorporaran en un fitxer automatitzat la titularitat i responsabilitat del qual exerceix UIC Barcelona, amb les finalitats de formalitzar i dur a terme la gestió administrativa i executar i desenvolupar tota l’activitat docent i/o institucional pròpia de l’entitat.

Quan la persona interessada remet les dades personals i l’adreça electrònica a UIC Barcelona, n’autoritza expressament la utilització a l’efecte de f er comunicacions periòdiques, incloent-hi expressament les que facin per correu electrònic UIC B a r c el on a o les entitats pertanyents a l’àmbit docent de la Universitat als alumnes, antics alumnes i possibles interessats, per informar-los de les activitats o notícies, cursos, programes, etc., així com de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l’activitat institucional que s’hi desenvolupa.

Així mateix, informem que UIC Barcelona disposa d’un lloc web a Internet així com de diverses publicacions, en les quals difon les activitats docents i totes les activitats complementàries que formen part del seu objecte institucional (d’ara endavant, “eines de difusió i informació”) o informa sobre aquestes. Aquestes publicacions habitualment incorporen imatges en què apareixen o poden aparèixer individualment o en grup alumnes, usuaris, treballadors de UIC Barcelona i possibles interessats, fent qualsevol de les activitats esmentades. En conseqüència, en virtut del dret a la pròpia imatge que reconeix l’article 18.1 de la Constitució espanyola, regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la persona que subscriu atorga el consentiment exprés a UIC Barcelona perquè publiqui, editi, utilitzi, distribueixi, reprodueixi, i/o comuniqui en qualsevol de les eines de difusió i informació, amb independència del format i de forma il·limitada, les fotografies/imatges en què apareix de manera clarament identificable, corresponents a les activitats docents i activitats complementàries que formen part de l’objecte institucional de UIC Barcelona.

També autoritza la cessió del nom, cognoms i adreça electrònica a les empreses patrocinadores dels programes, a l’efecte de les comunicacions periòdiques i/o publicitat mentre participi en el programa i posteriorment, i també a les entitats públiques tant estatals, autonòmiques com locals a l’efecte de la realització i l’estudi d’estadístiques.

La persona interessada podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades, en les condicions de la legislació vigent, dirigint-se al responsable del tractament a l’adreça electrònica dpd@uic.es

Propietat intel·lectual: l’alumne/a que subscriu, com a titular dels drets de propietat intel·lectual, autoritza expressament UIC Barcelona a difondre, per qualsevol mitjà o suport, totes les obres, treballs, maquetes, composicions, filmacions, fotografies, projectes, gravacions i qualssevol altres creacions que hagi fet i/o presentat dins i fora de l’àmbit acadèmic com a alumne/a de UIC Barcelona, i en queden fora les que tinguin la consideració de projectes de final de carrera, de màster o tesi doctoral, que es regiran per la normativa específica.

Igualment, autoritza que les obres esmentades puguin ser objecte d’exposició pública, incloent-hi la confecció de catàlegs, en la forma que UIC Barcelona consideri. Tot això amb la condició que es faci constar la procedència i/o autoria d’aquestes creacions.