Assignatura

Biologia Mol.lecular i Cel.lular (TRANSV)

 • codi 11520
 • curs 1
 • període Anual
 • tipus OB
 • credits 1

Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat

Responsable

Dra. Rut FADÓ - rfado@uic.es

Horari d'atenció

L'estudiant ha de contactar per correu electrònic per concretar cita

Dra. Rut Fadó (rfado@uic.es)

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.

La biologia molecular és la disciplina científica que pretén estudiar els processos que tenen lloc en organismes vius des d'un punt de vista molecular, en particular les interaccions entre l'ADN, l'ARN i la síntesi de proteïnes i com es regulen aquestes interaccions.

En aquesta assignatura, es presenten els continguts teòrics sobre l'estructura de l'ADN i la proteïna, la síntesi de proteïnes i la seva regulació i tecnologies per al DNA / RNA i la detecció de proteïnes com a material d'autoaprenentatge i proves d'autoavaluació. El contingut metodològic es treballa amb breus vídeos sobre diferents tècniques aplicades al camp. Per practicar la seva capacitat per comunicar de manera efectiva coneixements i avenços científics, els estudiants han de presentar els aspectes més rellevants d'un article d'investigació, demostrant la seva capacitat per a l'anàlisi crítica dels resultats experimentals i les seves pròpies conclusions.

Requisits previs

No es requereixen

Objectius

 • Revisar els conceptes bàsics de Biologia Molecular i Cel·lular, com orgànuls, macromolècules, ADN, ARN i proteïnes, senyalització i respostes cel·lulars, i mètodes utilitzats en investigació.

 • Adquirir coneixement sistemàtic, rigorós i actualitzat i una visió crítica dels treballs d'investigació.

 • Comunicar informació, idees, problemes i solucions.

 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant de forma autònoma.

Competències

 • CB10 - Adquirir habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida i autònoma.
 • CB7 - Aplicar els coneixements adquirits, i desenvolupar la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • CG2 - Capacitat crítica d'anàlisi i discussió dels resultats experimentals, així com d'emetre'n les conclusions corresponents.
 • CG3 - Capacitat d'autoaprenentatge en el desenvolupament de noves tècniques instrumentals, en l'adquisició de nous conceptes científics, i en la recerca de nova informació científica.
 • CT1 - Capacitat d'integració en un equip de treball establert, multidisciplinar i multicultural.

Resultats d'aprenentatge

 • Té habilitat per treballar en un equip multidisciplinari.
 • Té habilitat per integrar els nous coneixements adquirits a través de la investigació i de l'estudi, i fer front a la complexitat.
 • Té capacitat d'autoaprenentatge en el desenvolupament de noves tècniques instrumentals, en l'adquisició de nous conceptes del camp de la biologia molecular i cel·lular i en la recerca de nova informació científica.

Continguts

Sessió 1. Per què necessiteu la Biologia Cel·lular i Molecular? Conceptes bàsics i aplicacions.

Sessió 2. Noves perspectives en recerca de odontologia cel·lular i molecular. Tècniques.

Sessió 3. Simposi d'Investigació d'Odontologia Cel·lular i Molecular

Metodologia i activitats formatives


Modalitat semipresencial (blended)

Sessió 1. Presentació i prova de conceptes bàsics sobre biologia molecular i cel·lular

Sessió 2. Lectura comprensiva d'un treball de recerca. Vídeos i mini-qüestionaris sobre tècniques.

Sessió 3. Simposi. Comunicacions orals i prova

Sistemes i criteris d'avaluació


Modalitat semipresencial (blended)

Qüestionari de conceptes generals 10%

Assistència 20%

Comunicació oral 60%

Qüestionari final 10%

Per fer mitja cal tenir, almenys, 4 punts en totes les parts avaluades.

L'assistència és obligatòria. Cal assistir almenys a 2 de les 3 sessions per poder superar l'assignatura en 1a convocatòria.

Els qüestionaris seran múltiples opcions amb cuatre opcions de resposta i només 1 correcte. Les respostes correctes sumen +1 i els fracassos no es resten.

Bibliografia i recursos

MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL (4ª edición)

Alberts.B et al.

Ediciones Omega, 2004

Pubmed

  © 2021 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00