Assignatura

Farmacologia (TRANSV)

 • codi 09808
 • curs 1
 • període Anual
 • tipus OB
 • credits 1

Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat

Responsable

Dra. Mariana PONTE CARDOSO RIBEIRO - mpontecardosoribeiro@uic.es

Horari d'atenció

Cita prèvia per correu electrònic amb Dra. Mariana Ponte: mpontecardosoibeiro@uic.es

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.

Els Graduats en Odontologia tenen responsabilitat directa en la prescripció i administració de medicaments més emprats en la pràctica dental. Han d'estar preparats per a seleccionar els fàrmacs més adequats segons el pacient en la posologia apropiada, avaluar-ne els efectes tant terapèutics com adversos, i educar el pacient en el seu correcte ús.

L'objectiu d'aquesta assignatura és aprofundir en els fàrmacs que més es solen prescriure i emprar en odontologia, amb especial interès en les interaccions farmacològiques i els efectes adversos.

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

Reforçar el coneixement dels estudiants en els principals grups de fàrmacs i medicaments que específicament es prescriuen per a les malalties dentals: indicacions, mecanismes d'acció, efectes adversos i contraindicacions.

Identificar els principals tipus d'interaccions farmacològiques en la medicació prescrita específicament per a malalties dentals.

Analitzar els problemes potencials relacionats amb la medicació del pacient, emprant bases de dades de fàrmacs, assaigs clínics i articles d'investigació en farmacologia.

Competències

Comprendre les bases de les accions, indicacions i eficàcia de les intervencions farmacològiques basant-nos en l'evidència científica disponible.

Capacitat per prescriure la medicació apropiada per al pacient i la patologia.

Identificar efectes adversos de fàrmacs i interaccions farmacològiques

Conèixer com utilitzar les bases de dades de fàrmacs

Capacitat per treballar en equip

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar el Màster, l'alumne ha de ser capaç de:

1. Identificar les característiques dels fàrmacs que siguin rellevants per a un ús segur i efectiu

2. Emprar les fonts d'informació de medicaments

3. Comprendre els mètodes d'estudi en farmacologia clínica

4. Identificar els grups farmacològics als quals cada fàrmac pertany

5. Identificar els efectes, indicacions i contraindicacions dels grups terapèutics més comuns

6. Descriure les precaucions i els aspectes més importants a considerar en la prescripció i l'administració del medicament.

7. Identificar les precaucions en el tractament farmacològic dels pacients pel que fa a la seva malaltia dental i medicació.

Continguts

Lliçó 1. Fàrmacs sedants en odontologia

Lliçó 2. Medicació relacionada amb osteonecrosi mandibular

Lliçó 3. Nous anticoagulants orals

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

El contingut de l'assignatura serà impartit mitjançant diverses activitats d'ensenyament-aprenentatge:

- Lliçons magistrals (breus): durant les lliçons, el professor transmetrà el coneixement als grups d'estudiants

- Mètodes del cas: els estudiants seran separats en grups de treball per resoldre casos clínics i diverses activitats. A la classe, els alumnes presentaran els seus resultats i conclusions amb la participació activa del professor.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

Les activitats i mètodes del cas així com la participació a classe serà avaluada cada dia (100% qualificació final)

Bibliografia i recursos

Recomanada:

 • Tripathi. "Farmacología en Odontología" Ed. Panamericana
 • J.Florez "Farmacología humana" Quinta edición. Ed. Elsevier-Masson.
 • Ensayos clínicos en España. Ética, normativa, metodología y aspectos prácticos. Concepción Martinez Neto.
 • LEY 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Altres llibres:

 • P. Lorenzo, A moreno, y otros. "Velázquez. Farmacología básica y clínica". Editorial Panamericana, 2004.
 • Enid A. Neidle, John A. Yagiela "Pharmacology and therapeutics for dentistry" . Ed. Mosby- 4th edition
  © 2021 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00