Assignatura

Microbiologia (TRANSV FB)

  • codi 09810
  • curs 1
  • període Anual
  • tipus OB
  • credits 1

Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

La metodologia consistirà en classes magistrals (CM, 0,5 crèdits), així com en l'estudi de casos (MC, 0,5 crèdits) extrets d'articles científics internacionals vinculats amb la temàtica. Les CM es complementen amb vídeos didàctics sobre la matèria.

Les activitats formatives utilitzades per a l'avaluació de l'aprenentatge consistiran en un comentari d'un article científic vinculat a la matèria i un examen amb questions obertes sobre la totalitat del contingut del curs.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

Avaluació contínua - EC (30%): partipació als debats, als forums del Moodle, etc.

Resolució de casos - RC (30%)

Prova final - PFE (40%)

  © 2021 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00