CONDICIONS GENERALS D'ADMISSIÓ EN PROGRAMES D'ENSENYAMENT EN LÍNIA
DE LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
  1. La persona que desitgi cursar estudis en la modalitat en línia ha d'omplir el formulari d'inscripció de la web i adjuntar a la inscripció la documentació següent: un curriculum vitae, fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència i una fotografia en format digital. Aquesta documentació s'ha d'enviar en format digital a l'adreça electrònica del programa o, si no és possible, per correu postal.
  2. El sol·licitant rebrà, a través de correu electrònic, la confirmació de la recepció de la seva inscripció i les indicacions pertinents per acabar el procés de matriculació i informació sobre les dades econòmiques necessàries per procedir al pagament de la matrícula.
  3. Si l'estudiant no fa efectiu el pagament de la quantitat assenyalada en el període que se li indiqui, s'entendrà que renuncia a la seva plaça, per la qual cosa la UIC anul¿larà la sol¿licitud de plaça efectuada.
  4. Una vegada realitzada la matrícula en la forma indicada, si el curs no arribés a impartir-se per falta d'inscripcions, la UIC tornarà íntegrament al candidat l'import de la matrícula.
  5. Si una vegada satisfeta la totalitat de l'import de la matrícula per part de l'alumne, aquest renunciés a la seva plaça abans d'iniciar-se el curs, la UIC, a petició prèvia de l'interessat per escrit raonat i dirigit a la Secretaria General de la universitat, i sempre que la plaça esmentada pogués ser coberta per un altre alumne, li tornarà l'import de la matrícula descomptant el 20% en compensació pels perjudicis ocasionats.
  6. En cap cas no es tornarà l'import de la matrícula quan l'estudiant comuniqui la seva voluntat d'abandonar la plaça una vegada començat el programa.
  7. L'estudiant manifesta el seu total consentiment a les clàusules anteriors per a la formalització de la matrícula i la reserva de plaça en el programa

Inscripció ONLINE 2020-2021 
CURS ONLINE TEÒRIC DE PRÒTESI SOBRE IMPLANTS. NIVELL BÀSIC 

data d'inici 15/02/2021   

preu = 700,00 € (2 crèdits a 350,00 €/cr.)

* camps obligatoris
nom complet
 nom*  
 primer cognom*  
 segon cognom  
domicili de contacte
 adreça*  
 codi postal* 
 població*   

sexe*
  
data de naixement*
diamesany
dades de contacte
 telèfon o mòbil *
 adreça electrònica * 

dades nacionalitat (1) nascuts fora d'Espanya o nacionalitat no espanyola)
 NIF/NIE*   o passaport (1) 
 nascut a (1) 
 nacionalitat (1)

institució de procedència: escola, universitat, institut, fundació, empresa...
nom de la institucióPROTECCIÓ DE DADES.- En compliment de la LOPD 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i de la LSSI-CE 34/2002, s’informa la persona receptora d’aquest document que les dades de caràcter personal que facilita, inclòs el seu correu electrònic, i que resulten necessàries per a la formalització, gestió administrativa així com l’execució i el desenvolupament de tota l’activitat institucional pròpia de la Universitat Internacional de Catalunya (d'ara endavant, UIC Barcelona), s’incorporaran al fitxer automatitzat «sol·licitud d'admissió web», la titularitat i responsabilitat del qual és exercida per la UIC Barcelona.

En remetre la persona interessada les dades de caràcter personal i de correu electrònic a UIC Barcelona, expressament n’autoritza la utilització a l’efecte de les comunicacions periòdiques, incloent-hi expressament les que es realitzin per correu electrònic, que UIC Barcelona o les entitats pertanyents a l'àmbit docent de UIC Barcelona duen a terme amb els seus alumnes, antics alumnes i possibles interessats, informant-los de les seves activitats, notícies, cursos, programes i també de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l’activitat institucional que s’hi desenvolupa.

Així mateix, autoritza la cessió del seu nom, cognoms i adreça de correu electrònic a les empreses patrocinadores dels seus programes, als efectes de les comunicacions periòdiques i/o publicitat durant la seva participació en el programa i posteriorment, així com a aquelles entitats públiques tant d’àmbit estatal, com autonòmic o local als efectes de realització i estudi d’estadístiques.

Autoritzo l’ús de les meves dades perquè siguin cedides per a aquesta finalitat.

La persona interessada podrà exercitar respecte a les seves dades els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant un correu electrònic a dpd@uic.es o a l'adreça postal (UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA Immaculada, 22 08017 Barcelona).Qui subscriu assumeix les normes de convivència i el règim disciplinari dels estudiants, d’acord amb la normativa vigent aprovada i publicada per la Universitat.

He llegit i accepto l'avís legal