CONDICIONS GENERALS D'ADMISSIÓ I RESERVA DE PLAÇA EN
PROGRAMES DE FORMACIÓ CONTINUADA A LA UNIVERSITAT
INTERNACIONAL DE CATALUNYA

La Universitat Internacional de Catalunya ofereix un nombre limitat de places per a cada activitat que organitza. Per aquesta raó les normes de reserva de places són especialment importants, i cal que la persona interessada les conegui i les accepti com a vinculants abans de sol·licitar la matrícula.

  1. Les persones que desitgin cursar una activitat han d'emplenar el formulari del web i han d'enviar la documentació exigida a la secretaria del programa.

  2. L'admissió a l'activitat està condicionada pel pagament de la reserva de la plaça mitjançant l'ingrés, al llarg dels 5 dies hàbils següents a la inscripció, de l'import total de l'activitat en el compte bancari indicat.

  3. Si l'estudiant no fa efectiu el pagament de la quantitat indicada en el període de temps previst s'entendrà que renuncia a la reserva de la plaça i que autoritza la Universitat Internacional de Catalunya perquè n'anul·li la sol·licitud.

  4. Un cop feta la reserva de la plaça de la manera indicada, si no s'arriben a formalitzar les matrícules de l'activitat per manca d'inscripcions, la Universitat Internacional de Catalunya retornarà l'import íntegre de la reserva efectuada.

  5. Si l'alumne renuncia a la plaça un cop del tot formalitzada la matrícula de l'activitat però abans que s'iniciï, la Universitat Internacional de Catalunya, prèvia petició escrita i raonada de l'interessat adreçada a la Secretaria General de la Universitat, i sempre que aquesta plaça pugui ser coberta per un altre alumne, retornarà l'import de la matrícula, descomptant-ne, però, el 20%, en concepte de reserva de plaça i com a compensació pels danys i perjudicis ocasionats. En cas que no es pogués cobrir la plaça vacant no es retornarà l'import de la matrícula pagada a l'alumne.

  6. En cap cas es retornarà l'import de la matrícula si l'estudiant comunica la seva intenció de renunciar a la plaça un cop l'activitat ja hagi començat.

  7. L'estudiant manifesta el seu consentiment total a les clàusules anteriors per a la formalització de la matrícula i la reserva de plaça en l'activitat.


Inscripció ONLINE 2020-2021 
CURS DE CATALÀ INTERMEDI (B2). SEM. 2 BARCELONA 

data d'inici 17/02/2021   

* camps obligatoris
 preu* 
220,00 € Tarifa alumnes UIC
300,00 € Tarifa ordinària
75,00 € Tarifa PAS/PDI UIC


* camps obligatoris
nom complet
 nom*  
 primer cognom*  
 segon cognom  
domicili de contacte
 adreça*  
 codi postal* 
 població*   
domicili professional
 adreça   
 codi postal   
 població   
 empresa   

sexe*
  
data de naixement*
diamesany
dades de contacte
 telèfon 1  telèfon 2  mòbil 
 fax  adreça electrònica * 

llengua habitual
 materna    
 altres   
dades nacionalitat (1) nascuts fora d'Espanya o nacionalitat no espanyola)
 NIF/NIE*   o passaport (1) 
 nascut a (1) 
 nacionalitat (1)

centre de procedència: escola, universitat, institut, fundació, empresa...
nom del centrePROTECCIÓ DE DADES.- En compliment de la LOPD 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i de la LSSI-CE 34/2002, s’informa la persona receptora d’aquest document que les dades de caràcter personal que facilita, inclòs el seu correu electrònic, i que resulten necessàries per a la formalització, gestió administrativa així com l’execució i el desenvolupament de tota l’activitat institucional pròpia de la Universitat Internacional de Catalunya (d'ara endavant, UIC Barcelona), s’incorporaran al fitxer automatitzat «sol·licitud d'admissió web», la titularitat i responsabilitat del qual és exercida per la UIC Barcelona.

En remetre la persona interessada les dades de caràcter personal i de correu electrònic a UIC Barcelona, expressament n’autoritza la utilització a l’efecte de les comunicacions periòdiques, incloent-hi expressament les que es realitzin per correu electrònic, que UIC Barcelona o les entitats pertanyents a l'àmbit docent de UIC Barcelona duen a terme amb els seus alumnes, antics alumnes i possibles interessats, informant-los de les seves activitats, notícies, cursos, programes i també de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l’activitat institucional que s’hi desenvolupa.

Així mateix, autoritza la cessió del seu nom, cognoms i adreça de correu electrònic a les empreses patrocinadores dels seus programes, als efectes de les comunicacions periòdiques i/o publicitat durant la seva participació en el programa i posteriorment, així com a aquelles entitats públiques tant d’àmbit estatal, com autonòmic o local als efectes de realització i estudi d’estadístiques.

Autoritzo l’ús de les meves dades perquè siguin cedides per a aquesta finalitat.

La persona interessada podrà exercitar respecte a les seves dades els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant un correu electrònic a dpd@uic.es o a l'adreça postal (UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA Immaculada, 22 08017 Barcelona).Qui subscriu assumeix les normes de convivència i el règim disciplinari dels estudiants, d’acord amb la normativa vigent aprovada i publicada per la Universitat.

He llegit i accepto l'avís legal